POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§ 1. Definicje

 1. Administrator danych – Grupa Etna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449784;

 2. Aplikacja mobilna – aplikacja o nazwie Etna Carsharing, umożliwiająca korzystanie z Usług, przeznaczona dla urządzeń przenośnych, w szczególności smartfonów i tabletów;

 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej;

 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 5. Karta płatnicza – przypisany do Użytkownika instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, akceptowany i obsługiwany przez Operatora płatności;

 6. Operator płatności – „PSP Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352235;

 7. Urządzenie – elektroniczne urządzenie przenośne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji mobilnej;

 8. Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa na rzecz Użytkownika w postaci najmu Pojazdów na zasadach określonych w Regulaminie;

 9. Użytkownik – korzystająca z Usług osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca poniższe warunki:

  1. posiadanie ważnego i honorowanego na terytorium Polski prawa jazdy kategorii B;

  2. ukończenie 18 lat;

  3. posiadanie aktywnego konta w Aplikacji mobilnej;

  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  5. dysponowanie Kartą płatniczą akceptowaną przez Operatora.

§ 2. Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 2. Administrator danych przetwarza jedynie Dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej.

 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

 1. Założenia konta przez Użytkownika w Aplikacji mobilnej i świadczenia Usługi (zakres danych: imię/imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, wizerunek, awers prawa jazdy, numer PESEL, numer i data ważności dokumentu prawa jazdy, odręczny podpis; numer i data ważności Karty płatniczej wraz z kodem CVV, dane geolokalizacyjne) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;

 3. ustalenia i dochodzenia wszelkich roszczeń (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 6. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), w tym przesyłania Newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 7. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. W związku z wypełnieniem formularza rejestrowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów Newslettera Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do założenia konta w Aplikacji mobilnej lub otrzymywania Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.

 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, przez okres aż do realizacji wyżej wymienionych celów.

 3. Administrator danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 8 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: carsharing@grupaetna.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Grupa Etna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry

 4. Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO;

 2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO;

 5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;

 7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;

 8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

 1. Administrator danych rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator danych nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

 2. Administrator danych informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 1. W celu realizacji umowy Administrator danych może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, nabywców wierzytelności, Operatora płatności, podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi prawne oraz obsługę IT, dostawców innych usług, organom ścigania. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 2. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

 3. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników oraz ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

 4. Administrator danych stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Aplikacji mobilnej. Podjęte przez Administratora danych działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: carsharing@grupaetna.pl

 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 6. Administrator nie profiluje danych osobowych Użytkowników.

§ 3. Polityka Cookies

 1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Aplikację mobilną indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

 1. Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik niezrejestrowany mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Aplikacji mobilnej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików Cookies.

 1. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies w celach:

 1. konfiguracji Aplikacji mobilnej;

 2. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w Aplikacji mobilnej;

 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji mobilnej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

 4. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

 5. przeprowadzania analiz i badań oglądalności.

§ 4. Zmiana Polityki Prywatności i Polityki Cookies

 1. Administrator danych ma uprawnienie do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Aplikacji mobilnej, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia konta w Aplikacji mobilnej. Dalsze korzystanie z Aplikacji mobilnej po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach Polityki Prywatności lub Polityki Cookies uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika, według zaktualizowanej treści dokumentu.

 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.