REGULAMIN USŁUGI ETNA CARSHARING

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Aplikacja mobilna – aplikacja o nazwie Etna Carsharing, umożliwiająca korzystanie z Usług, przeznaczona dla urządzeń przenośnych, w szczególności smartfonów i tabletów;

 2. Cennik znajdujący się w Aplikacji mobilnej wykaz obowiązujących cen za Usługę świadczoną przez Usługodawcę;

 3. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta;

 4. Karta płatnicza – przypisany do Użytkownika instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, akceptowany i obsługiwany przez Operatora płatności;

 5. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji mobilnej, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiające korzystanie z Usług;

 6. Operator płatności – „PSP Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352235;

 7. Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 110), tj. pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

 8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

 9. Urządzenie – elektroniczne urządzenie przenośne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji mobilnej;

 10. Usługodawca – Grupa Etna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449784, która świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie;

 11. Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa na rzecz Użytkownika w postaci najmu Pojazdów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 12. Użytkownik – korzystająca z Usług osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca poniższe warunki:

  1. posiadanie ważnego i honorowanego na terytorium Polski prawa jazdy kategorii B;

  2. ukończenie 18 lat;

  3. posiadanie aktywnego konta w Aplikacji mobilnej;

  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  5. dysponowanie Kartą płatniczą akceptowaną przez Operatora.

§ 2. Dostęp do Usługi

 1. W celu korzystania z Usługi najmu Pojazdów konieczne jest zainstalowanie Aplikacji mobilnej i założenia Konta Użytkownika.

 2. Aplikację mobilną należy pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.etnacarsharing.pl lub za pośrednictwem sklepu odpowiedniego dla systemu zainstalowanego na urządzeniu przenośnym, tj. sklep App Store dla systemu iOS oraz sklep Google Play dla systemu Android. Niezbędny system Android 4.1 i nowsze lub iOS 6.0

 3. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. zezwolenia Aplikacji mobilnej na dostęp do lokalizacji Urządzenia;

  2. zezwolenia Aplikacji mobilnej na dostęp do zdjęć, multimediów i plików znajdujących się na Urządzeniu;

  3. bieżącego dokonywania aktualizacji Aplikacji mobilnej w celu jej prawidłowego funkcjonowania.

 4. W celu skutecznej rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) podania następujących danych w formularzu rejestracyjnym:
   1. adres e-mail;

   2. numer telefonu wraz z prefiksem kraju;

   3. Hasło;

   4. data urodzenia.

  1. załączenia zdjęcia w formie elektronicznej dokumentu prawa jazdy Użytkownika;

  2. podania miasta aktywnego korzystania z Usługi;

  3. podania następujących danych Karty płatniczej:
   a) imię i nazwisko posiadacza;
 1. numer Karty płatniczej;

 2. kod CVV (Card Verification Value);

 3. data ważności w formacie MM/RR.

  1. wyrażenia zgody na obciążanie Karty płatniczej Użytkownika należnościami z tytułu Usługi najmu Pojazdów świadczonej przez Usługodawcę i akceptacji regulaminu płatności;

  2. zaakceptowania obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 1. Karta płatnicza podana podczas procesu rejestracji musi należeć do Użytkownika.

 2. Dane Karty płatniczej przechowywane są wyłącznie przez Operatora płatności. Usługodawca nie przechowuje tych danych.

 3. Podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji dane osobowe oraz zdjęcie dokumentu prawa jazdy w formie elektronicznej podlegają weryfikacji. Korzystanie z usług Usługodawcy możliwe jest wyłącznie w razie pozytywnej weryfikacji.

 4. Po skutecznej weryfikacji zdjęcie dokumentu prawa jazdy w formie elektronicznej nie jest przechowywane przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca może poprosić Użytkownika o podanie innych niż wymienionych w ust. 4 powyżej informacji, w razie niemożności przeprowadzenia skutecznej weryfikacji Użytkownika.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.

 7. W przypadku zmiany danych podanych podczas procesu rejestracji – Użytkownik zobowiązany jest
  do aktualizacji danych w Aplikacji mobilnej.

§ 3. Rozpoczęcie najmu i korzystanie z Pojazdu

 1. Rozpoczęcie najmu możliwe jest po uprzednim dokonaniu rezerwacji Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub bez jej dokonania.

 2. Użytkownik może zarezerwować wybrany Pojazd na okres 15 min., po upływie którego Użytkownik automatycznie rezygnuje z rezerwacji i Pojazd jest ponownie dostępny dla wszystkich Użytkowników. Pierwsza rezygnacja z rezerwacji wybranego Pojazdu jest bezpłatna, natomiast za każdą następną rezygnację pobierana jest opłata w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za minutę rezerwacji.

 3. Dostępne Pojazdy znajdujące się w mieście wskazanym przez Użytkownika jako miasto aktywnego korzystania z Usługi wskazane są na mapie w Aplikacji mobilnej.

 4. Najem Pojazdu rozpoczyna się z chwilą kliknięcia pola „wynajmij samochód” lub po upłynięciu 15 minut od czasu rezerwacji danego pojazdu w Aplikacji mobilnej.

 5. Pierwsze otwarcie Pojazdu możliwe jest tylko przy użyciu Aplikacji mobilnej.

 6. Pojazdy tankowane są na bieżąco przez Usługodawcę.

 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu czystości i stanu technicznego oraz kompletności wyposażenia Pojazdu w świetle niniejszego Regulaminu i przepisów o ruchu drogowym. W szczególności, Użytkownik powinien sprawdzić czy w wyposażeniu Pojazdu znajdują się:

  1. trójkąt ostrzegawczy;

  2. gaśnica;

  3. kluczyki do Pojazdu.

 8. Korzystanie z Pojazdu możliwe jest wyłącznie na terenie Dolnego Śląska, w mieście aktywnego korzystania z Usługi wybranym przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 9. Czas korzystania z Pojazdu jest nieograniczony.

 10. W przypadku zaistnienia uchybień w zakresie wyposażenia i stanu technicznego Pojazdu, Użytkownik, na polecenie pracownika infolinii technicznej (dalej: „Infolinia”), zobowiązany jest do zakończenia najmu Pojazdu i niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o stanie Pojazdu za pośrednictwem Infolinii. Jeżeli Użytkownik prawidłowo wypełnił powyższe obowiązki, nie ponosi on kosztów za najem Pojazdu.

 11. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-15:00 pod numerem 690 900 200 Użytkownik może dzwonić na Infolinię w każdej sprawie dotyczącej korzystania z Usługi.

 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu w sposób zgodny z:

  1. niniejszym Regulaminem;

  2. zaleceniami przekazanymi przez Usługodawcę, w szczególności za pośrednictwem Infolinii po uprzednim kontakcie ze strony Użytkownika;

  3. obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;

  4. instrukcją obsługi Pojazdu;

  5. komunikatami wyświetlanymi na desce rozdzielczej Pojazdu.

 13. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Pojazdu z zachowaniem najwyższej staranności, w tym z zachowaniem odpowiedniego stanu czystości Pojazdu. W szczególności Użytkownik nie będzie korzystał z Pojazdu w sposób brawurowy i lekkomyślny.

 14. Możliwe jest zamknięcie Pojazdu bez zakończenia najmu. W tym celu należy zostawić klucze w przeznaczonym do tego schowku i po zamknięciu drzwi Pojazdu zablokować je za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

 15. Usługodawca nie odpowiada za skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa.

 16. Zabronione jest:

  1. palenie wyrobów tytoniowych, w tym IQOS, oraz papierosów elektronicznych (e-papierosów);

  2. spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w Pojeździe;

  3. spożywanie jedzenia i napojów w sposób mogący prowadzić do zabrudzenia Pojazdu;

  4. dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub napraw Pojazdu oraz jego elementów, w tym wyposażenia;

  5. przewożenie zwierząt bez odpowiedniego transportera;

  6. umieszczanie wszelkiego rodzaju oznaczeń i reklam na Pojeździe;

  7. holowania innych pojazdów najmowanym Pojazdem;

  8. udostępnianie Pojazdu osobom trzecim, również w przypadku, gdy Użytkownik pozostaje pasażerem Pojazdu.

 17. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. niezwłocznego zgłoszenia uchybień z ust. 7 powyżej w zakresie stanu technicznego i wyposażenia Pojazdu;

  2. zgłoszenia wypadku, uszkodzenia lub kolizji Pojazdu zaistniałych w czasie najmu – do godziny od zaistnienia danej okoliczności, a ponadto:

   1. nieopuszczania miejsca zdarzenia do czasu wskazanego przez pracownika Infolinii;

   2. dostarczenie Usługodawcy odpowiednich dokumentów i wyjaśnień na temat zdarzenia w ciągu 12 godzin od tego zdarzenia.

  3. zgłoszenia kradzieży Pojazdu lub jego elementów – do godziny od zaistnienia zdarzenia lub niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika wiedzy o tym zdarzeniu.

 18. Użytkownik dokonuje powyższych zgłoszeń za pośrednictwem Infolinii.

 19. Usługodawca ma prawo zakończyć najem Pojazdu przez Użytkownika i odebrać Pojazd w razie nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. Zakończenie najmu

 1. Użytkownik kończy najem Pojazdu poprzez kliknięcie pola „Zakończ wynajem” w Aplikacji mobilnej. Zakończenie najmu możliwe jest tylko wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

  1. Pojazd znajduje się w strefie Etna Carsharing zaznaczonej w Aplikacji mobilnej;

  2. światła Pojazdu są wyłączone;

  3. okna i drzwi Pojazdu są zamknięte;

  4. zaciągnięty/uruchomiony jest hamulec ręczny;

  5. w przypadku automatycznej skrzyni biegów jej dźwignię ustawiamy w pozycji „P”;

  6. kluczyk znajduje się w odpowiednim miejscu w środku Pojazdu.

 2. Zabronione jest kończenie Najmu w poniższych miejscach:

  1. garaż podziemny, parking wielopoziomowy oraz inne miejsca, gdzie niedostępny jest system lokalizacji GPS (Global Positioning System) i GSM (Global System for Mobile Communications).

  2. teren, gdzie istnieją jakiekolwiek obostrzenia dotyczące parkowania, zatrzymywania lub postoju Pojazdu (parking prywatny, zakaz postoju, zakaz zatrzymywania, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych lub rodzin z dziećmi), w tym obostrzenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

  3. tereny zielone;

  4. miejsce utrudniające korzystanie z Usługi;

  5. miejsce utrudniające lub uniemożliwiające wyjazd osobie trzeciej.

 3. Użytkownik ponosi w całości opłatę za postój lub zakończenie najmu w miejskiej strefie płatnego parkowania (SPP) lub w innym miejscu, gdzie parking podlega opłacie.

§ 5. Płatności

 1. Najem Pojazdu przez Użytkownika jest odpłatny. Opłata pobierana jest według aktualnych stawek wskazanych w Cenniku w Aplikacji mobilnej.

 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika. W razie zmiany stawek opłat w Cenniku po rozpoczęciu najmu Pojazdu – od Użytkownika pobierana jest opłata według stawek obowiązujących w chwili rozpoczęcia najmu.

 3. Opłata pobierana jest za korzystanie z Pojazdu od rozpoczęcia najmu do jego zakończenia.

 4. Za najem pobierana jest opłata stanowiąca sumę opłat naliczanych odrębnie za każdą minutę jazdy, każdą minutę postoju (liczoną od momentu wyłączenia zapłonu aż do jego uruchomienia) oraz za każdy kilometr.

 5. Opłata za najem Pojazdu pobierana jest poprzez automatyczne obciążanie Karty płatniczej Użytkownika po zakończeniu najmu, a w przypadku najmu Pojazdu na czas dłuższy niż 3 (słownie: trzy) godziny – po każdorazowym upłynięciu 3 (słownie: trzech) godzin najmu. W razie nieudanej próby obciążenia Karty płatniczej, Usługodawca nawiąże kontakt z Użytkownikiem w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z uiszczeniem należności za najem.

 6. Użytkownik ponosi dodatkowe opłaty z tytułu korzystania z Pojazdu niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Opłaty z tego tytułu pobierane są według stawek wskazanych w Cenniku w Aplikacji mobilnej.

 7. Wszystkie opłaty poniesione przez Użytkownika z tytułu najmu Pojazdu oraz korzystania z Pojazdu niezgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa są widoczne dla Użytkownika w Aplikacji mobilnej.

 8. W przypadku zadłużenia Użytkownika z tytułu należności za korzystanie z Usług, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika i dochodzenia należności wraz z odsetkami ustawowymi na zasadach ogólnych.

 9. Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w sprawach dotyczących nieuregulowanych należności.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wszelkich opłat za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie korzystania z Pojazdu. Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu udzielenia informacji w zakresie ustalenia tożsamości kierującego na prośbę Policji lub innych służb lub podmiotów trzecich do tego uprawnionych w wysokości określonej w Cenniku.

§ 6. Odpowiedzialność Użytkownika i uszkodzenie Pojazdu

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia Pojazdu, w tym braki elementów wyposażenia oraz wady stanu technicznego Pojazdu powstałe z winy Użytkownika.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Pojazdu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W przypadku zagubienia przez Użytkownika dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków Pojazdu, Użytkownik zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu powstałe w wyniku korzystania z Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem (np. korzystanie z hamulca ręcznego w trakcie jazdy lub jazda na wysokich obrotach silnika), albo kontynuowania jazdy mimo wyświetlania się komunikatu na desce rozdzielczej nakazującego natychmiastowe zatrzymanie Pojazdu lub sygnalizującego jego awarię.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Aplikacji mobilnej bądź poprzez wiadomość elektroniczną do Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Aplikacji mobilnej, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia korzystania z Aplikacji mobilnej, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Aplikacji mobilnej. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zasady funkcjonowania oraz korzystania z Etna Carsharing regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 110).

 5. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

 6. Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w Polityce Prywatności.